تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۵/۰۸


۱۴۰۰/۰۵/۰۷


۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
   
۱۴۰۰/۰۵/۰۶


۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۲۲:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۰/۰۵/۰۵


۱۴۰۰/۰۵/۰۴


۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
رکوردر سونی-301
بلوارطبرسی شمالی 43 شاهی 16 مسجد امام سجاد
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
   
۱۴۰۰/۰۵/۰۳


۱۱:۰۰ - ۹:۰۰
اتاق مصاحبه
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
   
۱۴۰۰/۰۵/۰۲


۲۰:۰۰ - ۶:۰۰
اتاق مصاحبه
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات