تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۳/۰۴/۰۱


۱۴۰۳/۰۳/۳۱


۱۵:۳۰ - ۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
چای
صندلی
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۳/۰۳/۳۰


۲۲:۰۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۳/۰۳/۲۹


۱۵:۳۰ - ۹:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
   
۱۵:۰۰ - ۱۲:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
چای
صندلی
   
۱۴۰۳/۰۳/۲۸


۲۲:۳۰ - ۹:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۳/۰۳/۲۷


۱۲:۰۰ - ۷:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۹:۳۰ - ۱۵:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۳/۰۳/۲۶


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۵:۳۰ - ۱۴:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
چای
صندلی