تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۲/۱۲/۱۱


۱۴۰۲/۱۲/۱۰


۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
اتاق جلسات
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۱۲/۰۹


۱۹:۰۰ - ۱۲:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۳۰ - ۱۵:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۲/۱۲/۰۸


۲۲:۰۰ - ۸:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه خواهران
صندلی
تلویزیون
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۱۲/۰۷


۱۰:۰۰ - ۷:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
تخته وایت برد
   
۲۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۲/۱۲/۰۶


۲۳:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۲/۱۲/۰۵


۱۹:۰۰ - ۱۵:۳۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
چای
صندلی
تلویزیون
   
۲۲:۳۰ - ۱۸:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی