تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۱/۰۲/۳۰


۲۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۹


۱۹:۰۰ - ۸:۰۰
رضا رجب پور
حسینیه برادران
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
   
۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه خواهران--- ناهار خواهران دوره
   
۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
حسینیه خواهران
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۸


۲۱:۰۰ - ۱۳:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
اتاق جلسات
رکوردر سونی-302
چای
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
رکوردر سونی-301
منزل آقای زینتی در بلوار شریعتی
   
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
حسینیه خواهران
   
۲۲:۳۰ - ۲۰:۳۰
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
حسینیه خواهران
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۷


۲۰:۰۰ - ۱۲:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۶


۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۵


۱۹:۰۰ - ۸:۰۰
رضا رجب پور
حسینیه برادران
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
   
۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۲:۰۰ - ۹:۰۰
اتاق جلسات
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
   
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
مکتب اسلام شناسی
   
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه خواهران--- ناهار خواهران دوره
   
۱۴۰۱/۰۲/۲۴


۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
رضا رجب پور
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۱:۳۰ - ۱۰:۰۰
منزل آقای حکیمی
   
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
منزل آقای حکیمی