تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۸/۰۹/۲۲


۱۳۹۸/۰۹/۲۱


۱۴:۰۰ - ۷:۳۰
مصاحبه در منزل خانم حسینی مقدم واقع در اقبال14برگزار می گردد.
   
۱۳۹۸/۰۹/۲۰


۱۵:۰۰ - ۷:۳۰
مصاحبه در منزل خانم حسینی مقدم واقع در اقبال14برگزار می گردد.
   
۲۰:۳۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردرسونی-303
تجهیزات تصویربرداری
دوربین عکاسی g16
   
۱۳۹۸/۰۹/۱۹


۱۵:۰۰ - ۷:۳۰
مصاحبه درمنزل خانم حسینی مقدم واقع در اقبال14 برگزار می گردد.
   
۱۲:۰۰ - ۹:۳۰
اتاق مصاحبه
چای
کیک
   
۱۳۹۸/۰۹/۱۸


۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
تجهیزات تصویربرداری
دامنشگاه فردوسی
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
رکوردرسونی-303
فریزی امام رضا 4
   
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
تخته وایت برد
حسینیه برادران
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
حسینیه خواهران
چای
صندلی
   
۱۳۹۸/۰۹/۱۷


۱۳:۰۰ - ۸:۰۰
مصاحبه در منزل خانم حسینی مقدم واقع در پیروزی75 برگزار خواهد شد.
   
۱۱:۳۰ - ۹:۳۰
اتاق جلسات
رکوردرسونی-303
   
۱۳۹۸/۰۹/۱۶


۱۲:۳۰ - ۱۱:۰۰
رکوردرسونی-303
منزل آقای عدنی در شاهد 8 پلاک 6
   
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
اتاق جلسات
چای