تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۴


۱۴۰۳/۰۳/۰۳


۱۷:۳۰ - ۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۳/۰۳/۰۲


۲۱:۳۰ - ۱۱:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۳/۰۳/۰۱


۲۳:۰۰ - ۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه خواهران
چای
صندلی
تلویزیون
تخته وایت برد
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۳/۰۲/۳۱


۲۳:۳۰ - ۹:۳۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۳/۰۲/۳۰


۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
   
۲۲:۰۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
تلویزیون
   
۱۴۰۳/۰۲/۲۹


۱۱:۰۰ - ۸:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۲۲:۰۰ - ۱۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)