تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۲/۰۹/۱۷


۱۴۰۲/۰۹/۱۶


۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۹/۱۵


۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
چای
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۲/۰۹/۱۴


۱۳:۳۰ - ۸:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۰:۰۰ - ۸:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۶:۰۰ - ۱۵:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۴۰۲/۰۹/۱۳


۱۴:۳۰ - ۸:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۵:۳۰ - ۱۵:۰۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
   
۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۲۳:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۲/۰۹/۱۲


۱۸:۳۰ - ۱۶:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
   
۲۱:۳۰ - ۱۸:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
یا منزل ایشان
   
۲۳:۰۰ - ۱۹:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۹/۱۱


۲۰:۳۰ - ۶:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای