تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۲/۰۶/۳۱






۱۴۰۲/۰۶/۳۰






۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-302
   
۱۸:۰۰ - ۱۴:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۹:۰۰ - ۱۴:۳۰
اتاق مصاحبه
   
۱۴۰۲/۰۶/۲۹






۱۵:۰۰ - ۱۲:۳۰
اتاق جلسات
رکوردر سونی-302
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
   
۱۸:۰۰ - ۱۴:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه خواهران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۶/۲۸






۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۸:۰۰ - ۱۴:۰۰
حسینیه خواهران
رکوردر سونی-302
   
۱۸:۳۰ - ۱۵:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
چای
صندلی
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
اتاق مصاحبه
رکوردر 454
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۶/۲۷






۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه خواهران
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۶/۲۶






۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
   
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۲/۰۶/۲۵






۲۲:۰۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16