تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۳/۰۱/۳۱


۱۴۰۳/۰۱/۳۰


۱۷:۳۰ - ۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۳:۳۰ - ۱۰:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۷:۳۰ - ۱۴:۳۰
حسینیه برادران
سیستم صوت حرفه ای
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه خواهران
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۴۰۳/۰۱/۲۹


۱۳:۰۰ - ۸:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۲۳:۰۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
استودیو
   
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۳/۰۱/۲۸


۲۳:۰۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۸:۰۰ - ۱۴:۳۰
بین امام رضا 33 و 35 طبقه تحتانی مسجد ایزدی انجمن راویان فتح رضوی
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه خواهران
صندلی
تخته وایت برد
   
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
حسینیه برادران
صندلی
   
۲۰:۳۰ - ۱۸:۰۰
محل کار مصاحبه شونده
   
۲۰:۳۰ - ۱۸:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۴۰۳/۰۱/۲۷


۱۴:۰۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۲۳:۰۰ - ۱۷:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۳/۰۱/۲۶


۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۴۰۳/۰۱/۲۵


۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
منزل مصاحبه شونده