تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۱/۰۵/۲۱


۱۴۰۱/۰۵/۲۰


۲۰:۰۰ - ۸:۰۰
رضا رجب پور(تصویر بردار)
علی حسن زاده(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
صندلی
   
۹:۳۰ - ۸:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
   
۱۴۰۱/۰۵/۱۹


۱۰:۰۰ - ۸:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
منزل آقای غفاریان در خیابان شهید بهشتی
   
۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
حسینیه خواهران
   
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
اتاق جلسات
رکوردر سونی-301
چای
   
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
حسینیه خواهران
   
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۲۰:۳۰ - ۱۸:۳۰
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۱۴۰۱/۰۵/۱۸


۱۲:۰۰ - ۹:۰۰
حسینیه برادران
   
۱۴:۰۰ - ۱۱:۰۰
مصاحبه در منزل شهید برگزار شد.
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۴۰۱/۰۵/۱۷


۱۴۰۱/۰۵/۱۶


۱۴۰۱/۰۵/۱۵


۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
   
۱۲:۳۰ - ۱۱:۰۰
رضا رجب پور(تصویر بردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
رضا رجب پور(تصویر بردار)
علی حسن زاده(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
صندلی
   
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
مصاحبه در منزل مادرشهید برگزار شد.