تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۹/۱۹


۱۴۰۰/۰۹/۱۸


۱۴۰۰/۰۹/۱۷


۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
چای
صندلی
   
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-302
   
۱۴۰۰/۰۹/۱۶


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
خیابان کوهسنگی،عارف21
   
۱۴۰۰/۰۹/۱۵


۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
چای
صندلی
تخته وایت برد
   
۱۴۰۰/۰۹/۱۴


۱۷:۰۰ - ۹:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۱:۰۰ - ۹:۰۰
مسجد وکیل‌آباد مشهد
   
۱۵:۰۰ - ۱۳:۰۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
چای
   
۱۴۰۰/۰۹/۱۳