تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۲/۰۱/۱۱


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۰۱/۱۰


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۰۱/۰۹


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
تخته وایت برد
   
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۲/۰۱/۰۸


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۰۱/۰۷


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۰۱/۰۶


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
تخته وایت برد
   
۱۴۰۲/۰۱/۰۵


۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
حسینیه برادران
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
تخته وایت برد