تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۱/۱۱/۰۷


۱۷:۳۰ - ۱۰:۳۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
   
۱۴۰۱/۱۱/۰۶


۱۱:۳۰ - ۹:۳۰
منزل سوژه (آیت الله عبادی69)
   
۱۴:۳۰ - ۱۲:۳۰
حسینیه برادران
رکوردر سونی-302
چای
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۷:۰۰ - ۱۳:۰۰
رکوردر 454
اتاق جلسات
   
۱۵:۰۰ - ۱۴:۰۰
دفتر شرکت
   
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
حسینیه برادران
صندلی
   
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق جلسات
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۱/۱۱/۰۵


۱۰:۳۰ - ۹:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۴:۳۰ - ۱۲:۳۰
اتاق جلسات
   
۱۶:۳۰ - ۱۳:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
تخته وایت برد
   
۱۴۰۱/۱۱/۰۴


۱۱:۳۰ - ۹:۳۰
منزل سوژه (آیت الله عبادی69)
   
۱۴:۳۰ - ۱۳:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۲۱:۳۰ - ۱۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۱/۱۱/۰۳


۱۰:۳۰ - ۸:۳۰
رکوردر سونی-302
محل کار مصاحبه شونده مدرسه حکمت
   
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
حسینیه برادران
چای
   
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
رکوردر سونی-302
سیستم صوت حرفه ای
منزل پدر شهید به آدرس: حجاب 17، شهید هریری 14
   
۲۰:۳۰ - ۱۸:۳۰
منزل سوژه واقع در امام خمینی 54 شهید موسوی نژاد 3 انتهای کوچه پلاک 198 زنگ دوم
   
۱۴۰۱/۱۱/۰۲


۱۴۰۱/۱۱/۰۱