تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۳/۰۵/۰۵


۱۴۰۳/۰۵/۰۴


۱۶:۳۰ - ۱۰:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۳/۰۵/۰۳


۲۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
اتاق جلسات
چای
   
۱۴۰۳/۰۵/۰۲


۲۳:۰۰ - ۹:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۴۰۳/۰۵/۰۱


۲۳:۰۰ - ۸:۳۰
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۷:۰۰ - ۱۴:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
صندلی
سیستم صوت معمولی
   
۱۴۰۳/۰۴/۳۱


۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق جلسات رسانه و تولیدات تلویزیونی(دفتر آقای مهدی پور)
   
۲۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۷:۳۰ - ۱۳:۳۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۴۰۳/۰۴/۳۰


۱۵:۳۰ - ۹:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
رکوردر سونی-301
رکوردر سونی-302
رکوردر 454
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
دوربین عکاسی g16
   
۱۵:۰۰ - ۹:۰۰
حسینیه برادران
چای
صندلی
   
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق جلسات
   
۱۵:۰۰ - ۱۳:۳۰
اتاق جلسات
چای
صندلی
   
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
سجاد نوری(تصویربردار)
اتاق مصاحبه(استودیو)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
چای
   
۲۲:۰۰ - ۱۹:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران