تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۴۰۰/۰۲/۰۳


۱۴۰۰/۰۲/۰۲


۱۴۰۰/۰۲/۰۱


۱۷:۳۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(خانم محمودی-واحد خواهران)
تجهیزات تصویربرداری 02 ( عدد دوربین sony cx900e- میکروفون- سه پایه-نور)
خانه همبازی
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
خانه همبازی
   
۱۴۰۰/۰۱/۳۱


۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۰/۰۱/۳۰


۱۹:۰۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (عدد دوربین(sony px70- میکروفون- سه پایه ساچلر-نور)
   
۱۴۰۰/۰۱/۲۹


۱۴۰۰/۰۱/۲۸