تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۰۷/۰۴


۱۳۹۹/۰۷/۰۳


۱۵:۰۰ - ۱۳:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
پارک ملت
   
۱۳۹۹/۰۷/۰۲


۱۵:۰۰ - ۱۱:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۸:۰۰ - ۱۵:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
حسینیه برادران
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دستگاه پخش ویدیو پرژکتور
صندلی
   
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۲۲:۳۰ - ۱۹:۳۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
   
۱۳۹۹/۰۷/۰۱


۱۱:۰۰ - ۸:۳۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
طبرسی 4، مسجد امام رضا(ع)، مدرسه شهید حججی
   
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-302
   
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
حسینیه خواهران
   
۱۳۹۹/۰۶/۳۱


۲۰:۳۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
چای
صندلی
سیستم صوت حرفه ای
   
۱۳۹۹/۰۶/۳۰


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
جامعه المصطفی نرسیده به میدان ده دی
   
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
تلفنی
   
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
مصاحبه تلفنی
   
۱۹:۰۰ - ۱۵:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
صندلی
   
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
صندلی
   
۲۱:۳۰ - ۱۹:۰۰
تصویربردار(ادریس اسلامی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
تجهیزات تصویربرداری 02 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
   
۱۳۹۹/۰۶/۲۹


۱۹:۰۰ - ۱۵:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
صندلی