تقویم اجرایی در هفته جاری


جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه
۱۳۹۹/۰۴/۲۷


۱۳۹۹/۰۴/۲۶


۱۸:۳۰ - ۱۶:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
حسینیه برادران
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
   
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
مصاحبه تلفنی
   
۱۳۹۹/۰۴/۲۵


۱۷:۰۰ - ۶:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-302
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
گلبهار.جهموری اسلامی 46 مجتمع غدیر
   
۲۲:۰۰ - ۲۱:۰۰
حسینیه برادران
حسینیه خواهران
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۳۹۹/۰۴/۲۴


۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
   
۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
منزل مصاحبه شونده
   
۱۳۹۹/۰۴/۲۳


۱۶:۰۰ - ۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
شهرگلبهار منزل ایشان
   
۲۱:۰۰ - ۹:۰۰
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-302
   
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق جلسات
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
دوربین عکاسی g16
   
۱۳۹۹/۰۴/۲۲


۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
اتاق مصاحبه
   
۱۷:۳۰ - ۱۴:۳۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
چای
کیک
   
۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
اتاق جلسات
رکوردر سونی-302
   
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰
اتاق واحد خواهران
   
۲۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
تصویربردار(مهدی عشقی رضوانی)
اتاق مصاحبه
رکوردر سونی-301
تجهیزات تصویربرداری 01 (یک عدد دوربین- میکروفون- سه پایه)
   
۱۳۹۹/۰۴/۲۱